top of page

אירועים    גלריה    תופס הגשה    קול קורא    יצירת קשר
 

project_20220412_0802084-01-01.jpeg

הבית של המשוררים והאומנים
 

!קול קורא
 

הנחיות הגשה 
 

:את השירים\טקסטים יש לשלוח בקובץ וורד בפורמט הבא 
 

   המרתף מחפש משוררים,כותבים,סופרים בועטים ששוברים את המוסכמות החברתיות של מה אומנות צריכה להיות ולהגיש בקשה להשתתפות ברע שירה מדוברת שלנו 
 

 ?מרגישים שאתם מתאימים לאג'נדה של המרתף
 

:הדף הפותח יכלול את הפרטים הבאים

שם אומן או שם במה ומתחת שם מלא
אמירת אומן או קצת על עצמכם
מספר טלפון ודואר אלקטרוני.

:הדף של הטקסט\שיר יכלול את הפריטים הבאים
שם היצירה ושם האומן בכותרת מודגשת גדולה מהטקסט
הטקסט עצמו יכתב בפונט דויוד בגודל 14

דו
 

יש לצרף בנוסף לקובץ הוורד הקלטה של האומן מקריא את הטקסט
 

כל אומן רשאי לשלוח עד 4 יצירות
 

bottom of page